టెన్నిస్ బంతి పసుపు రంగులో ఉండడానికి కారణం ..?  

The Cause Of The Tennis Ball Is Yellow-

టెన్నిస్ ఆట ఎప్పుడైనా చూసారా .? ఆ అట చూస్తున్నప్పుడు ఆ బాల్ గురించి ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా ..

? టెన్నిస్ ఆటలో. ఆడే టెన్నిస్ బంతులు పసుపు రంగులో ఎందుకు ఉంటాయో అని ఎప్పుడైనా మీకు డౌట్ రాలేదా .? దీనికి సమాధానం చాలా సులభం అండి .

ఎందుకంటే. ఈ శక్తివంతమైన రంగు ఉండడం వాల్ల బంతిని సులభంగా చూడటానికి వీలు అవుతుందని ఈ రంగు ఎంచుకున్నారు. అన్నట్టు… 1986 లో వింబుల్డన్లో మొట్టమొదటి సారి గా ఈ పసుపు టెన్నిస్ బంతిని ఉపయోగించారట.