రాత్రి చలి పుడుతుంది అని ప్లాస్టిక్ కవర్ కప్పుకొని పడుకుంది