స్టేజిపైన పెళ్లి కొడుకు నల్లగా ఉండడం చూసి ఎంత ఘోరమైన పని చేసిందో తెలిస్తే షాక్