భోజనం తిన్న వెంటనే ఇది తింటే ఎలాంటి పొట్టైనా కరగాల్సిందే