విగ్రహాలముందు నేరుగా నిలబడి ప్రార్థించకూడదు..! ఎందుకు?

సాధారణంగా మనం ఉదయం లేవగానే మన ఇష్ట దైవానికి నమస్కారం చేస్తూ ఉంటాం. కొంత మంది ఉదయం లేవగానే స్నానం చేసి గుడికి వెళుతూ ఉంటారు. ఈ విధంగా గుడికి వెళ్లి దేవుణ్ణి ప్రార్థించుకోవడం వలన మనసు ప్రశాంతంగా ఉండటమే కాకా కోరికలు తీరతాయని భక్తుల నమ్మకం. అందువల్ల గుడికి వెళ్ళటానికి ఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతారు.

,