ఉల్లిపాయలతో షుగర్ వ్యాధిని నయం చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా?