ఈ కొత్త హీరోయిన్స్ మేకప్ లేకపోతే ఎలా ఉంటారో చూసారా