ఇలాచేస్తే కరెంట్ బిల్ 100 కూడా రాదు వస్తే మేమే కడతాము