సంద్రం లో నగ్నంగా వేల మంది ఆడవాళ్ళు ఈత కొట్టారు.. ఎందుకో తెలుసా