ఈ ఆడదాని తెలివి చూస్తే ఎవ్వరికైనా పిచ్చెక్కి పోవాల్సిందే