శ్రీజ రెండో పెళ్లి చేసుకున్నాక మొదటి భర్త పరిస్థితి చూడండి