సేల్ఫీ పమోజుతో ఏం చేసారో తెలిస్తే షాకవ్వకుండా ఉండలేరు