శనివారం ఈ 8 వస్తువులు ఇంట్లోకి తీసుకొస్తే మీ ఇల్లు సర్వ నాశనమే…