రాత్రి శోభనం తర్వాత భార్య చెప్పింది విని ఉరేసుకున్న భర్త...ఏం జరిగింది