పెళ్లిరోజున వర్షం పడితే వారి జీవితంలో ఏం జరుగుతుందో చూడండి