ఆడవాళ్ళకి నెలసరిరాకుండా కిమ్ ఎమ్చేస్తున్నదో తెలిస్తేకన్నీళ్లు రాకుండాఉండవు