నేటికి పాకిస్తాన్లో ఉండే ఈ హిందూ కుటుంబమంటే పాకిస్తాన్ కి వణుకు