పెళ్ళాం వాదన విని జడ్జి షాక్.. ప్రతి అత్తకు ఓ రిలీఫ్...ప్రతి భర్తకు ఓ షాక్