అర్జంటుగా టాయిలెట్ వచ్చినప్పుడు బాత్రూం లేకపోతే ఇలా చేయండి