ఇలా చేస్తే రక్తంలో కొవ్వు చేరదు, లైఫ్ లో గుండెపోటు రాదు