ఈ 8 పనులు మీరు చేస్తున్నట్లయితే, మీ పురుషాంగంను మీరే చంపేస్తున్నట్లు..