600 సంవత్సరాల తర్వాత రాహు కేతు సంతోషించి ఈ 5 రాశులవారిని కోటీశ్వరులును చేస్తారు

,