200 కోట్లు…86 ఏళ్ల తెలుగు సినిమా చరిత్రలో తొలిసారి