శ్రావణ మాసం,అమావాస్య సోమవారం, సూర్య గ్రహణం ఈ నాలుగు ఒకే రోజు….ఇలా చేస్తే అదృష్టం కలుగుతుంది

శ్రావణ మాసం,అమావాస్య సోమవారం, సూర్య గ్రహణం ఈ నాలుగు ఒకే రోజు రావటం చాలా అరుదుగా జరుగుతుంది. ఈ రోజు శివుణ్ణి పూజించటం మరియు శివునికి అభిషేకాలు చేయటం వలన తెలిసి తెలియక చేసిన పాపాలు,తప్పులు అన్ని హరించుకుపోతాయి. ఈ అమావాస్యను సోమవతి అమావాస్య అని అంటారు. ఈ రోజు కోసం సప్త ఋషులు,నవగ్రహాలు,ముక్కోటి దేవతలు ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు

శ్రావణ మాసంలో వచ్చే ఈ సోమవతి అమావాస్యను మహా శివరాత్రి కన్నా మంచి రోజని పండితులు చెప్పుతున్నారు. అందువలన ఆ రోజు శివునికి అభిషేకం చేసి ఉపవాసం ఉంటె పుణ్యం వస్తుందని పండితులు చెప్పుతున్నారు. ఈ రోజున అభిషేకం చేస్తారు ఎందుకంటే ఈ రోజు సకల శక్తులు లింగ రూపుడైన శివుడులో కొలువై ఉంటాయి . అందువల్ల చేసిన పాపాలు తొలగిపోతాయని చెప్పుతారు