మీ మొబైల్ ల్లో ఈ చిన్న సెట్టింగును OFF చేస్తే మొబైల్ చాలా FAST అవుతుంది