బ్రిటిష్ వారు కోహినూర్ వజ్రాన్ని మన దగ్గర నుండి ఎలా కొట్టేసారో తెలుసా