పెళ్ళిరోజునే వరుడు మృతి, ఆ తర్వాత పెళ్లి కూతురు ఏం చేసిందో తెలిస్తే షాక్