పిల్లలని పుట్టించి అమ్ముకునే ఫ్యాక్టరీ ఎలా పుట్టిస్తారో తెలిస్తే షాక్ అవుతారు