పబ్లిక్ లో థియేటర్ ముందు ఏడ్చిన జీవిత రాజశేఖర్ ఎందుకో తెలుసా