నాడు కూలీ.. నేడు15 కంపెనీల ఛైర్మన్ ఎలా అయ్యాడో తెలుసా…చూసి తప్పకుండా ఆదర్శముగా తీసుకోవాలి అందరూ..