నంది విగ్రహాన్ని నరికారు.. ఉదయానికి ఏమైందో తెలిస్తే షాక్