జగన్ దగ్గర అత్యంత తెలివిగా నాలుగు ఎంపీ సీట్లు కాజేస్తున్న చంద్రబాబు, రాజకీయం అంటే ఇది