చంద్రబాబు కనపడగానే పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి, సెల్యూట్ చేసాడు సచిన్.. లైవ్ లో చూసినోళ్ళ మతిపోయింది!

,