గోవా బీచ్ లో ఈ జంట ఎంత ముచ్చటగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారో మీరే చూడండి