కర్ణాటక లో 24 గంటల్లో ఎలక్షన్ అనగా ఆఖరి నిమిషం లో బాబు ఇచ్చాడు చూడండి మోడీ కి ఝలక్