ఏమి తింటే వేడి చేస్తుంది ..? ఏమి తింటే చలువ చేస్తుంది ..?