ఏకంగా నలుగురితో అక్రమ సంబంధం అడ్డుగా ఉన్నాడని ఆ నలుగురితో కలిసి భర్తను హతమార్చింది