ఈ దిక్కున తలపెట్టి నిద్రపోతే అడుక్కునే స్థాయికి దిగజారిపోతారు