ఇంట్లో,ఆఫీసుల్లో శ్రమ ఎక్కువై రోజూ బాగా అల‌స‌ట చెందుతున్నారా..? అయితే ఇవి తింటే తక్షణమే శక్తి.