అర్ద నగ్నంగా సముద్రపు ఒడ్డున కూర్చుంది 3 నిమిషాల తర్వాత ఏం జరిగిందో తెలిస్తే షాక్