అమ్మాయిలు ఇలా అన్నారంటే మీతో శృంగారానికి రెడీ అన్నట్టే